fbpx

logga transparent 350px

Vardagsmagi genom årtusenden i Molnby

Mycket av det vi kallar folktro eller skrock var en gång en självklar del av människors vardag. Enkla offerhandlingar var försök att påverka naturens gång, t.ex. att säkra kommande skördar och främja fruktsamhet bland djur och människor på gården. I andra fall kan magin ha verkat avvärjande, som ett skydd mot oönskade händelser eller onda avsikter. Vi har funnit exempel på vardagsmagi från flera årtusenden på just den här platsen, från bronsålder och fram till 1600-1700-talet.

Läs mer

Graven

Bronsålderskeramik och arabiska silvermynt

Längst söderut i vårt stora område undersöker vi en husgrund och gravar från järnåldern och en skärvstenshög från bronsåldern. Än så länge har vi undersökt fem gravar av olika karaktär. I en välvd stensättning hittades en kam, några liter brända ben, nitar, pärlor och en liten gravurna. 

Läs mer

Historia och förhistoria i Molnby

Det område vi nu undersöker i Molnby utanför Vallentuna bjuder på en rik mångfald av lämningar från olika perioder. Sannolikt har människor levt i området åtminstone från bronsålder fram till 1800-talet, det vill säga ett tidsspann på ca 3000 år! Från den äldre perioden hittades i veckan en sten med en hällristning i form av en skålgrop.

Läs mer

Högsommar i Molnby

Högsommar, och undersökningarna fortskrider i mindre skala här i Molnby. Mesta tiden går åt till att bana av matjord och få fram fornlämningarna, men en smedja och ett litet bostadshus har vi hunnit undersöka. Huset har använts i början av 1700-talet och har bestått av ett enda rum med en spis i ena hörnet och med en stensatt ingång i motsatt ände. Förmodligen har huset varit smedens bostad.

Vi har också hittat ganska omfattande spår av äldre åkerbruk. För att komma fram med plog eller årder har marken röjts från mindre stenar som lagts upp i små rösen intill block och hällar, men också samlats till kraftiga stensträngar som delar in området i ett regelbundet mönster. Eftersom smedens lilla hus hade byggts delvis ovanpå en sådan stensträng, kan vi säga att odlingen åtminstone är äldre än tidigt 1700-tal. Hur gammal återstår dock att ta reda på.

StensträngEn av de kraftiga stensträngarna. Bara mindre stenar har röjts bort från marken medan större fått ligga kvar, vilket tyder på ett ålderdomligt jordbruk.

Undersökningsstart Molnby

Arkeologikonsult har landat ett av sina största uppdrag någonsin och den 13 juni sätter vi igång!
SL ska bygga en depå utmed Roslagsbanan i Molnby, Vallentuna och vi har fått i uppdrag att undersöka de fornlämningar som berörs av byggnationen. Området är kring 130 000 m2 stort, vilket motsvarar ungefär 18 fotbollsplaner. Inom området finns en rad fornlämningar av olika slag, bland annat boplatser och gravar från bronsålder- äldre järnålder. Lämningar efter Snapptuna gård och Snapptuna torp kommer också att undersökas. Gården finns i skriftligt material redan 1545. I den historiska bebyggelsen ingår också flera smedjor.
Vi kommer att börja i en del av området under juni och juli och i augusti drar vi i gång för fullt. Då kommer vi också att börja hålla visningar på platsen. Områdets sydligaste del kommer att undersökas först under våren 2017. Information om vårt arbete och tider för visningar kommer att finnas här på hemsidan så håll utkik!

  • 1
  • 2

Login