fbpx

logga transparent 350px


Den yngsta stenläggningen rensas fram.

Kvarteret Gripen – en innergård i Norrköping

Under vårvintern 2019 genomförde Arkeologikonsult en undersökning på innergården i kvarteret Gripen som ligger vid Gamla torget centralt i Norrköping. Det har genomförts ett antal arkeologiska undersökningar i Norrköpings centrala delar under senare tid. I takt med att staden växer och förtätas får arkeologerna i uppdrag att dokumentera de lämningar som ligger ”i vägen” för de olika byggprojekten. Så även nu inför byggnadsarbeten som ska utföras på innergården till kvarteret Gripen.

Arkeolog vid stenläggning kvarteret Gripen Norrköping Arkeologi ArkeologikonsultArbetet skedde till stor del med hjälp av grävmaskin med noga övervakning av arkeolog.

Vid en arkeologisk utgrävning arbetar man sig neråt skiktvis och dokumenterar och tar bort ett lager i taget, ofta med hjälp av en grävmaskin. Alla lämningar som grävs fram undersöks och dokumenteras innan de tas bort för att komma vidare ner till ännu äldre lager som ligger därunder. I kvarteret Gripen kunde lämningar efter stenlagda gårdsytor, byggnader och annat som funnits på innergården undersökas och dokumenteras.

Det första som upptäcktes var att anläggningen av en sentida källare hade förstört en del av ytan. Källaren dokumenterades översiktligt innan arbetet fortsatte med att rensa fram en fin stenlagd gårdsyta från sent 1800-tal. Under denna stenläggning framkom en äldre stenlagd gårdsyta, samtida med det Tesdorpfska huset som ligger längs innergårdens västra sida. Tesdorpfska huset byggdes 1827 och ägdes under 1800 talets början av vinhandlare Tesdorpf som gav namn åt byggnaden. I anslutning till den äldre gårdsytan fann vi även andra anläggningar som till exempel en brunn.

I nästa nivå hittade vi lämningar efter några mindre byggnader som möjligen kan ha fungerat som kokhus eller liknande då de varit utrustade med rejäla spisfundament. Det fanns även spår efter att det brunnit i flera omgångar. När ett hus brann ned har det sedan ersatts av ett nytt som byggts upp på ungefär samma plats. Exakt vad som orsakat bränderna kan vi inte veta säkert, men vi vet att Norrköping har råkat ut för både stadsbrand och rysshärjningar under 1600- och 1700-talen.

Trägolv kvarteret Gripen Norrköping Arkeologi ArkeologikonsultDokumentation av en av de äldre huslämningarna som framkom under grävningens sista dagar.

Då de äldsta byggnadslämningarna tagits bort kunde det konstateras att vi stod på orörd mark, allt som var äldre än de byggnader som nu undersökts hade redan grävts bort vid ett tidigare tillfälle. Möjligen har detta skett samband med den reglering av gatunätet som genomfördes år 1640 då man också passat på att göra markarbeten och jämna ut marken i området. Detta har även observerats vid andra undersökningar i den här delen av staden. Gamla torget ligger precis öster om Motala ström, och den ursprungliga marknivån sluttar kraftigt ner mot vattnet. I området runt torget har man både byggt upp mark med strandvallar och utfyllnadslager och även schaktat bort jordmassor för att få till en mer plan yta.

Nu väntar själva rapportarbetet då resultaten från undersökningarna kommer att bearbetas och analyseras mer ingående.

Adress

  • Optimusvägen 14, 2 tr

  • 194 34 Upplands Väsby

  • Hitta hit

Telefon

  • 08 - 590 840 41

E-post

  • E-post

Login