fbpx

2019:3209 Hyttområde och fossil åker i Mariedamm

Efter beslut från Länsstyrelsen i Örebro län utförde Arkeologikonsult under hösten 2018 en arkeologisk förundersökning vid Mariedamm, Lerbäck socken,
Askersunds kommun, Örebro. Uppdraget bestod i att skapa underlag till länsstyrelsens beslutsprocess inför Trafikverkets planerade dubbelspårsutbyggnad
av järnvägen mellan Dunsjö–Jakobshyttan. Exploateringsområdet skulle komma att beröra lämningar efter Dammens hyttområde, fossil åkermark samt
tre eventuella stensättningar. Förundersökningen kunde fastställa närvaro och utbredning av lämningar kopplade till Dammens hytta i form av två husgrunder och en smidesmiljö. Den fossila åkern inom undersökningsområdet bedöms som upptagen under tidigmodern tid och de tre eventuella stensättningarna konstaterades utgöra röjningsrösen tillhörande samma åkermark.
Address
Mariedamm, Örebro
Projektnummer
3209
Län
  • Örebro län
Landskap
Närke
Kommun
Askersund
Socken
Lerbäck
Und.typ
Förundersökning
Rapportår
2019
Tidsålder
  • 1800-tal
Epok
  • Odaterad
RAÄ-nummer
Lerbäck 211:1, 435:1,1091-1093,392:1
Lämningsnr
L1981:4328,L1981:4037,L1978:1671-1673,L1981:4579, L2019:351-352, L2019:354,L2019:358
Fastighet
Södra Björnfall 2:13 och Önnabo 2:2
Lst Diarienummer
431-1174-2018