fbpx

2019:3148,3154,3162,3163 Gästabudsstadens fiberprojekt

Arkeologikonsult har på uppdrag av Länsstyrelsen i Södermanlands län genomfört en arkeologisk undersökning i form av schaktövervakningar inför
nedgrävandet av fiberkabel. Arbetet genomfördes inom fyra områden där ledningsschakt kom att dras inom fastigheterna Jursta 1:47, Sursa 1:4, Ånsund
1:1, 2:4, Utåker 1:2, Malm 4:2, Husby-Valla 2:5, Husby-Örsta och Skeppsta 1:4, Nyköpings kommun, Södermanland. Inom den första av dessa områden tangerades arkeologiska lämningar i form av överväxta stenkonstruktioner som troligtvis utgör gravar. En av sten packningarna kom delvis att blottas vid markarbetet men schaktet flyttades då för att inte skada konstruktionen. De resterande konstruktionerna observerades ovan mark och berördes inte av schaktet. Konstruktionerna påträffades nära intill sedan tidigare registrerade stensättningar och gravfält. De berörda fornlämningarnas utbredning har nu ändrats till att innefatta även de konstruktioner som påträffades vid aktuella uppdrag. Vid de tre övriga områdena påträffades inga lämningar av fornlämningsliknande karaktär och kabelschaktningen kunde här fortsätta obehindrat.
Address
Nyköping
Projektnummer
3148,3154,3162,3163
Län
  • Södermanlands län
Landskap
Södermanland
Kommun
Nyköping
Socken
Ludgo, Spelvik, Råby-Rönö, Husby-Oppunda
Und.typ
Undersökning
Rapportår
2019
Tidsålder
  • Odaterad
Epok
  • Odaterad
Lämningsnr
L1982:8160, L1984:652,812,1500,1983,4507,5528,5381,5510,9033,9228,9229,9288,9414-15,9462,9837
Fastighet
Jursta 1:47, Sursa 1:4, Ånsund 1:1,2:4, Utåker 1:2, Malm 4:2, Husby-Valla 2:5, Husby-Örsta 1:4, Skeppsta 1:4
Lst Diarienummer
431-5692-2017, 431-6847-2017, 431-165-2018, 431-164-2018