logga transparent 350px

Rapporter: All Listings 

Filter listings...

Under våren 2023 utförde Arkeologikonsult en arkeologisk förundersökning utanför Hallstahammar i Västmanlands län (figur 1). Förundersökningen berörde ett boplatsområde (L2022:9289) och två övriga boplatslämningar (L2022:9288 och L2022:9290). Då endast en ...

Arkeologikonsult har utfört en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning inför utbyggnad av klubbhus inom fastigheten Rotebro 2:8, Sollentuna kommun. Arbetet genomfördes under oktober månad 2023 och omfattade övervakning vid schaktning inf ...

Category:Undersökningar
Rapportår2024

Under våren och hösten 2023 utförde Arkeologikonsult en kompletterande arkeologisk utredning inför Ostlänken JP31 i Lästringe, Tystberga och Bogsta socknar, Nyköpings kommun, Södermanlands län. Utredningen omfattade nytillkomna områden som berörs av marka ...

Category:Utredningar
Rapportår2024

Med anledning av renovering och markarbeten inom fastigheten Borgaren 4 i centrala Sigtuna utförde Arkeologikonsult en arkeologisk schaktningsövervakning. Undersökningen resulterade i spår efter äldre markarbeten som gjorts på tomten i samband med att det ...

Category:Undersökningar

Arkeologikonsult har utfört en arkeologisk förundersökning av stensättningarna L2016:3545 och 2016:3452 inom fastigheten Nynäsgård 1:7, Nynäshamns kommun, Stockholms län. Fältarbetet utfördes under november 2023 inför att Vattenfall planerar för utbyggnad ...

Rapportår2024

På uppdrag av länsstyrelsen i Södermanlands län har Arkeologikonsult under november 2023 utfört en arkeologisk utredning mellan Arnö och Oxelösund. Utredningen berörde sex delområden varav två bedömdes som nödvändiga att sökschakta. Vid utredningen identi ...

Category:Utredningar
Rapportår2024

På uppdrag av länsstyrelsen i Södermanlands län har Arkeologikonsult under oktober 2023 utfört en arkeologisk utredning längs en 7 kilometer lång sträcka öster om Vagnhärad samhälle (figur 1). Inom utredningsområdet vid Södra Husby identifierades en samli ...

Category:Utredningar

Från hösten 2017 och fram till försommaren 2022 utförde Arkeologikonsult undersökningar vid Stadsgården på Södermalm. Området omfattade nästan 9 500 kvadratmeter, vilket gör detta till den ytmässigt största stadsarkeologiska undersökningen som genomförts ...

Category:Undersökningar
Rapportår2024

Efter beslut från Länsstyrelsen i Dalarnas län utförde Arkeologikonsult en arkeologisk undersökning i form av en schaktningsövervakning i samband med att Falu Energi och Vatten schaktade för att anlägga ny optokabel inom fornlämningarna L2001:4421, L2001: ...

Category:Undersökningar
Rapportår2024

I samband med planerade markarbeten inom fastigheten Västerås 4:88 i Västerås kommun har Arkeologikonsult på uppdrag av Länsstyrelsen i Västmanlands län genomfört en arkeologisk utredning (figur 1). Vid sökschaktningen framkom boplatslämningar i form av s ...

Category:Utredningar
Rapportår2024

Arkeologikonsult har utfört en arkeologisk förundersökning inom två områden inför planerad breddning av riksväg 35, söder om Linköping, inom fastigheten Fillinge 1:1 och 1:4, Linköpings kommun. Fältarbetet genomfördes under november 2023 och omfattade sök ...

Category:Utredningar
Rapportår2024

Arkeologikonsult har under april månad 2024 utfört en arkeologisk utredning inom fastigheten Vimarka 2:19, Linköpings kommun, Östergötlands län i samband med planerad exploatering av fastigheten. Utredningen innefattade momenten, kart-arkivstudie, invente ...

Category:Utredningar
Rapportår2024

På uppdrag av länsstyrelsen i Uppsala län har Arkeologikonsult under hösten 2023 utfört en arkeologisk utredning vid Öndesta, nordväst om Enköping. Inom utredningsområdet framkom en ensamliggande grop med brända ben av svin och mellanstort däggdjur som ¹⁴ ...

Category:Utredningar
Rapportår2024

Login